Europos Komisija palankiai įvertino neseniai pasiektą politinį susitarimą dėl 2023-ųjų – Europos įgūdžių metų. Šį susitarimą pasiekė Europos Parlamentas ir Taryba ir juo sudaromos sąlygos metus trunkančiam įgūdžių ugdymui ir mokymuisi visoje Europoje.

2023-ieji – Europos įgūdžių metai – viena iš pagrindinių Europos Komisijos Europos įgūdžių darbotvarkės iniciatyvų. Atsižvelgdama į Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen 2022 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį, Komisija šį pasiūlymą pateikė praėjusių metų spalio mėn. Iniciatyvos tikslas – didinti informuotumą apie įgūdžių svarbą ir skatinti įgūdžių ugdymą visuose sektoriuose ir visuomenės lygmenyse. Šia iniciatyva taip pat siekiama skatinti investicijas į įgūdžių ugdymą ir įgūdžių bei kvalifikacijų pripažinimą visoje Europoje.

Europos Komisija pabrėžė įgūdžių ugdymo svarbą skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant socialinę sanglaudą. COVID-19 pandemija parodė, kad asmenys turi gebėti prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir visą gyvenimą įgyti naujų įgūdžių. Todėl 2023-ieji – Europos įgūdžių metai – atliks labai svarbų vaidmenį skatinant mokymąsi visą gyvenimą ir įgūdžių ugdymą visoje Europoje.

Komisijos pasiūlyme nustatyti 4 pagrindiniai Europos įgūdžių metų tikslai:

  • skatinti veiksmingesnes investicijas į mokymą ir kvalifikacijos kėlimą siekiant kuo labiau padidinti Europos darbo jėgos potencialą ir padėti žmonėms pereiti iš vienos darbo vietos į kitą;
  • užtikrinti, kad įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikius, be kita ko, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir įmonėmis;
  • suderinti žmonių siekius ir įgūdžių rinkinius su galimybėmis darbo rinkoje;
  • ES reikalingų įgūdžių turinčių žmonių iš trečiųjų šalių pritraukimas.

Iniciatyvų ir veiklos programa ir Europos įgūdžių metų šventė

Europos metų proga 2023 m. gegužės 9 d. – Europos dieną – bus surengtas Europos įgūdžių metų festivalis. Festivalyje bus susiejama visoje Europoje vienu metu vykdoma su įgūdžiais susijusi veikla. Įgūdžių metai truks iki 2024 m. gegužės, bus pradėta ir skatinama daug veiksmų ir iniciatyvų. Europos Komisija nustatė keletą pagrindinių iniciatyvos tikslų, be kita ko, skatinti skaitmeninių įgūdžių ugdymą, remti neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimą ir skatinti investicijas į įgūdžių ugdymą.

Europos Komisija taip pat pabrėžė darbdavių vaidmenį skatinant įgūdžių ugdymą. Komisija paragino darbdavius investuoti į savo darbuotojų įgūdžius ir skatinti mokymosi kultūrą savo organizacijose. Komisija taip pat paragino darbdavius remti neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimą ir skatinti savo darbuotojus per visą savo karjerą įgyti naujų įgūdžių.

2023-aisiais Europos įgūdžių metais taip pat bus siekiama skatinti įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimą visoje Europoje. Šia iniciatyva bus siekiama užtikrinti, kad europiečių įgūdžiai ir kvalifikacijos būtų pripažįstami visoje Europoje, taip skatinant judumą ir įsidarbinimo galimybes visoje ES. Prie to taip pat prisideda 2023 m. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimai: siekiama apdovanoti projektus ir iniciatyvas, padedančius panaikinti skaitmeninę atskirtį. Paraiškas dar galima teikti, o nugalėtojai bus paskelbti birželio mėn.

Be kitų pagrindinių iniciatyvų, Komisija įsteigs Kibernetinių įgūdžių akademiją, kurios tikslas – padidinti kibernetinio saugumo srityje apmokytų specialistų skaičių, kad būtų panaikintas augantis kibernetinių specialistų trūkumas. Akademija sutelks esamas iniciatyvas, kuriomis siekiama panaikinti kibernetinių įgūdžių trūkumą ir reaguoti į kibernetinio saugumo darbo rinkos poreikius.

Europos Komisija pabrėžė bendradarbiavimo svarbą skatinant įgūdžių ugdymą. Komisija paragino visus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant vyriausybes, darbdavius, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus ir pilietinės visuomenės organizacijas, bendradarbiauti skatinant įgūdžių ugdymą visoje Europoje. Komisija taip pat pabrėžė, kad į iniciatyvą svarbu įtraukti asmenis, ir paragino asmenis prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir įgūdžių ugdymą. Todėl bus priimta keletas naujų ES pasiūlymų, kuriais bus remiamos dedamos pastangos ir toliau skatinamas įgūdžių ugdymas visose valstybėse narėse.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija paragino visus suinteresuotuosius subjektus bendradarbiauti skatinant įgūdžių ugdymą visoje Europoje ir pabrėžė, kad svarbu į iniciatyvą įtraukti asmenis. Visą veiklos programą ir daugiau informacijos galima rasti specialioje Europos įgūdžių metų interneto svetainėje.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos politinį susitarimą dabar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Siekdama užtikrinti Europos metų veiklos koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, Komisija paragino valstybes nares paskirti nacionalinį koordinatorių.

News details

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7711
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative