Strateginė švietimo skaitmeninimo Rumunijoje iniciatyva SMART-Edu 2021–2027 m. buvo parengta ir 2020 m. pradėta viešomis konsultacijomis. Tikslas – sumažinti skaitmeninį atotrūkį ir didinti socialinę bei ekonominę įtrauktį skatinant gyventojų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių skaitmeninius įgūdžius ir naudojimąsi internetu, taip pat organizuojant mokymus, pritaikytus prie kiekvienos bendruomenės poreikių. Strateginės iniciatyvos įgyvendinimą koordinuoja Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama šiems ramsčiams.

 • Skaitmeninių įgūdžių ugdymas visais tarpdisciplininio švietimo lygmenimis, pasitelkiant specializuotus dalykus, vykdant formalią ir neformalią veiklą.
 • Remti pradinį ir tęstinį mokymo darbuotojų skaitmeninį mokymą.
 • Skaitmeninės infrastruktūros tobulinimas siekiant sumažinti junglumo spragas (prijungimas prie interneto, vidaus tinklų kūrimas, įrangos tiekimas, techninės paramos teikimas).
 • Skatinti švietimo padalinius ir institucijas teikti švietimo pasiūlymus su specializacija ir skaitmeninėmis kvalifikacijomis, tinkamomis ateities darbo vietoms.
 • Skaitmeninių švietimo priemonių kūrimas, inovacijų skatinimas siekiant pritaikyti kūrybiškus, interaktyvius, į studentus orientuotus švietimo sprendimus.
 • Patrauklių atvirųjų švietimo išteklių kūrimas.
 • Plėtoti ir plėsti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes dalyvaujant skaitmeniniuose tinkluose, be kita ko, su Europos ir tarptautinėmis organizacijomis.
 • Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais vietos, nacionalinėse e. mokymosi švietimo platformose, atitinkamai tarptautinėse platformose (SELFIE, e-Twinning ir kt.).
 • Skatinti ir skatinti iniciatyvas, susijusias su saugumu internete, duomenų apsauga, kibernetine higiena, IT etika.
 • Žaliosios ekonomikos strateginio prognozavimo sistemos kūrimas ir prisitaikymas prie ateities darbo vietų.

Strateginės iniciatyvos tikslai yra šie:

 • 90 proc. Rumunijos gyventojų turi būti skaitmeniškai raštingi;
 • 82 proc. 20-34 metų amžiaus gyventojų apmokyti dirbti naujose darbo vietose, kad jie galėtų sėkmingai įsilieti į darbo rinką;
 • visiems Rumunijos švietimo padaliniams suteikti infrastruktūrą ir technologinius išteklius, pritaikytus prie nuolatinių pokyčių.

Skaitmeninis švietimas yra pagrindinis kokybiško, prieinamo ir įtraukaus mokymo ir mokymosi vertinimo tikslas, taip pat poreikis visais švietimo lygmenimis taikyti strateginį požiūrį į skaitmeninių įgūdžių įgijimą.

Strategy Details

Budget

Biudžetas nežinomas.

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Rumunija
Organization
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Target language
Romanian
Timeline/roadmap
Viešos konsultacijos 2021 m. Iki šiol ji nebuvo oficialiai priimta. 2021–2027 m. laikotarpio veiksmai.
Stakeholders

Įgyvendinant strateginę iniciatyvą dalyvauja viešojo ir privačiojo sektorių, NVO, pramonės ir akademinės bendruomenės suinteresuotieji subjektai.

Type of initiative
National initiative