Steigėjai

  Lietuvos informatikos mokytojų asociacija - LinMA

  Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA) įkurta 2000 m. gegužės 13 dieną. Svarbiausias asociacijos tikslas – suburti informatikos mokytojus ir dėstytojus į vieną bendrą organizaciją bendriems siekiams įgyvendinti. Todėl kviečiame jungtis prie mūsų visus mokančius informatikos ir informacinių technologijų, norinčius prisidėti prie diskusijų apie metodines ir organizacines informatikos problemas, dalintis savo kūryba, ir kartu daryti įtaką informatikos dalykui mūsų mokyklose…

  Lietuvos kompiuterininkų sąjunga - LIKS

  Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (sutrumpintai LIKS) yra savanoriška, savaveiksmė įvairių profilių kompiuterininkų, informatikos specialistų bei mėgėjų kūrybinė visuomeninė organizacija.

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsakinga už informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, koordinuojanti Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės programos ir ES Skaitmeninės darbotvarkės krypčių Lietuvoje įgyvendinimą.

  Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija - LSVBA

  Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija vienija Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas ir joms atstovauja siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo, stiprinant viešųjų bibliotekų įvaizdį, telkiant gyventojus skaitmeninio raštingumo, kitų formalaus ir neformalaus švietimo programų įgyvendinimo srityje.

  Nacionalinė distancinio mokymo asociacija - NDMA

  Nacionalinė distancinio mokymo asociacija - NDMA buvo įkurta 1998 m. liepos mėn. Ji buvo įsteigta siekiant skatinti Lietuvos informacinės visuomenės kūrimą plėtojant distancinį mokymą (DM) ir gerinant jo kokybę. Pagrindinis NDMA tikslas yra suteikti vienodas mokymosi galimybes visiems Lietuvos piliečiams, nepaisant jų gyvenamosios vietos.

  Kauno technologijos universitetas - KTU

  KTU yra lyderiaujantis plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete vykdomos inžinerijos, technologijos, fizinių, humanitariniy, socialinių mokslų ir menų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai.

  Vilniaus universitetas - VU

  Vilniaus universitetas yra didžiausia Lietuvos ir viena seniausių Šiaurės Europos aukštųjų mokyklų, kurioje vykdomos kokybiškos moksliniais tyrimais pagrįstos studijos, apimančios beveik visas mokslo sritis;

  Asociacija „Langas į ateitį“

  Socialiai atsakingo verslo įsteigta organizacija, kuri nuo 2002 m. ugdo Lietuvos gyventojų IRT gebėjimus ir skatina saugiai naudotis internetu, viešosiomis bei privačiomis elektroninėmis paslaugomis Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei pagerinti bei konkurencingumui Europoje ir pasaulyje kelti.

  Asociacija INFOBALT

  Asociacija INFOBALT atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui ir siekianti kurti jam geresnę verslo aplinką, geriausias sąlygas bei naujas galimybes pramonės augimui, kuriančiam pridėtinę vertę tiek asociacijos nariams, tiek ir teikiančiam naudą Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui.

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - SADM/MoSSL

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM/MoSSL) formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais įgyvendina nustatyto laikotarpio valstybės politiką.

Nariai

  International Business Women Network - IBWN

  International Women Business Network (IBWN) – tai aktyvių, verslių, veržlių moterų tinklas, kuris megs savo ryšius ir plėsis visame pasaulyje skleisdamas entreprenerystės idėją, moterų verslo tradicijas, gerąsias praktikas bei padės mums, moterims, plėsti ne tik savo kontaktų ratą visame pasaulyje, bet ir plėtoti savo verslus su patikimomis partnerėmis svetur.

  Lietuvos bankų asociacija

  Lietuvos bankų asociacijos misija kurti visuomenės gerovę užtikrinant konstruktyvius, savitarpio supratimu ir pasitikėjimu grįstus klientų, priežiūros institucijų ir bankų tarpusavio santykius.

  UAB „Baltijos kompiuterių akademija“

  UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ - BKA – IT profesionalų ugdymo ir sertifikavimo akademija, siekiantiems nuolatinio tobulėjimo bei globalaus pripažinimo. Pagrindinės BKA veiklos kryptys: IT vadybos ir TECH profesionalų mokymai. Tarptautiniu mastu pripažintos kvalifikacijos ir sertifikatai. Švietimo projektai. BKA tikslas: Padėti įmonėms gauti apčiuopiamą naudą ir rezultatus, investuojant į IT srities darbuotojų ugdymą. BKA klientai: Organizacijos, siekiančios globalių ir išskirtinių IT kompetencijų savo darbuotojams.

  Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“

  Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai - tai nuo 2006 metų sėkmingai veikianti nevyriausybinė, ne pelno siekianti asociacija. Savo vykdoma veikla bei įgyvendinamais projektais organizacija prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo bei gyventojų skaitmeninių įgūdžių plėtojimo.

  IT akademija

  UAB IT AKADEMIJA – inovatyvių informacinių technologijų mokymų ir konsultacijų įmonė.

  VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras - ITMC

  VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC) teikia profesionalius praktinio pobūdžio mokymus grafinio dizaino, MS Office, tinklalapių kūrimo ir jų optimizavimo paieškos sistemoms, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, skirtus pradedantiesiems, pažengusiesiems, specialistams.

  VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas - BETI

  2003 m. BETI įkūrė aktyvi profesionalų komanda, dirbanti IRT ir švietimo technologijų srityje daugiau nei 17 metų. Įgyvendinant įvairias aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sektorių veiklas, buvo sukaupta turtinga patirtis, žinios ir įgūdžiai IRT patobulinto mokymo, nuotolinio mokymo metodikos, mokymosi technologijų, įvairialypės terpės gamybos, internetinių programų kūrimo ir kt. srityse.

  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras - KPMPC

  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams, įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką.

Socialiniai partneriai

  Užimtumo tarnyba

  Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės biudžetinė įstaiga

  Saugesnio interneto projektas

  Saugesnio interneto projektą („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) pagal CEF Telecom 2018-1 – Europos infrastruktūros tinklų priemonės Saugesnio interneto programą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“ ir viešoji įstaiga „Vaikų linija“. Programą įgyvendinant visose Europos Sąjungos valstybėse, sukurti nacionaliniai Saugesnio interneto centrai, kurie šiuo metu veikia 30 valstybių ir kuriuos vienija INSAFE ir INHOPE tinklai. Projektu siekiama padaryti internetą

  „Kurk Lietuvai“

  „Kurk Lietuvai“ yra pirmoji, ir kol kas vienintelė, programa kūrybingiems ir veržliems profesionalams ir profesionalėms, norintiems prisidėti prie modernios ateities Lietuvos kūrimo. Programos metu dalyviams ir dalyvėms, turintiems tarptautinės patirties, suteikiama galimybė užsienyje įgytas žinias ar inovatyvias idėjas pritaikyti gerinant Lietuvos viešąjį sektorių. „Kurk Lietuvai“ trunka 12 mėnesių ir susideda iš dviejų šešių mėnesių projektų, vykdomų skirtingose nacionalinio ar regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijose porose ar trijulėse. Priklausomai nuo savo interesų ir įgūdžių