Čekijos inovacijų strategijoje nustatytas tikslas, kad mokslas, moksliniai tyrimai ir inovacijos taptų absoliučiu šalies prioritetu, daugiausia dėmesio skiriant žiniomis grindžiamai gamybai, technologiniams sprendimams ir paslaugoms.

Strategijoje kartu su kitais ramsčiais sprendžiami klausimai, susiję su darbo jėgos ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ekspertų skaitmeniniais gebėjimais ir įgūdžių ugdymu švietimo srityje.

Tikslai ir pagrindiniai prioritetai

 • Pertvarkyti politechnikos švietimo sistemą, pabrėžiant kūrybiškumą, mokslinių tyrimų metodus, techninę vaizduotę, loginį ir kritinį mąstymą, problemų sprendimą, informacijos vertinimą ir projektais grindžiamą mokymą, pagrįstą gamtos mokslų ir matematikos žinių baze. 
 • Pagrindinis ugdymas: integruojant švietimo sritį „Žmonės ir technologijos“ siekiama įdiegti technologiją kaip privalomą nacionalinės pagrindinės mokyklos sistemos 2 lygmens dalyką ir skatinti techninių įgūdžių ugdymą ir taikymą visose atitinkamose srityse. 
 • Vidurinis profesinis mokymas: pasitelkiant veiklą, kuria siekiama sukurti ir įtvirtinti nuoseklią nacionalinę sistemą su dvejopo švietimo elementais, kurią valdytų vyriausybė, dalyvaujant regionams ir darbdaviams.
 • Universitetinis švietimas: teikti paramą studijų programoms, kuriose daugiausia dėmesio skiriama pažangioms technologijoms ir paskatoms įtraukti geriausius asmenis bendradarbiaujant su vietos universitetais visose srityse. 
 • Skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir perkvalifikavimą, įskaitant veiklą, kuria siekiama parengti darbuotojus proveržio technologijų sukeltiems sutrikimams. 
 • Pramonės 4.0 poveikio darbo rinkai politikos analizė siekiant tinkamai pertvarkyti švietimo sistemą. 
 • Tikslinė parama vietos universitetų strateginiams aljansams su geriausiais Europos universitetais ir jų mokymo programų, susijusių su studentų ir akademikų judumu, sinchronizavimas. 

Veikla, numatyta skaitmeniniams ir technologiniams įgūdžiams gerinti

 • Skaitmeninio švietimo strategijos atnaujinimas diegiant proveržio technologijas. 
 • Pagrindinių mokyklų bendrųjų ugdymo programų persvarstymas - srities "Žmonės ir technologijos" su technologijų dalyku įgyvendinimas ir naujų technologijų diegimas kituose atitinkamuose dalykuose.
 • Stiprinti pirmosios pakopos pedagogų rengimą, daugiausia dėmesio skiriant naujų technologijų, kaip mokymo priemonių, naudojimui. 
 • Teikti konceptualią paramą mokinių ir studentų inovacijų potencialui. 
 • Mokytojų skaitmeninės kompetencijos didinimas pagal mokytojų skaitmeninės kompetencijos standartą. 
 • Universitetų metodinės paramos centrų, skirtų dabartiniam ir būsimam mokymo personalui, įsteigimas siekiant pakankamai pasirengti naujų technologijų diegimui pradinio ir vidurinio ugdymo srityse. 
 • Sukurti nuolatinio pramonės revoliucijos poveikio inovacijų ekosistemai, darbo rinkai, švietimui ir piliečių gyvenimui vertinimo sistemą. 
 • Pagreitintos pažangiųjų technologijų mokslininkų ir akademikų įdarbinimo sistemos sukūrimas.

Strategy Details

Biudžetas

Strategija bus finansuojama iš nacionalinio biudžeto ir ES lėšų. 

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Čekija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Tikslinė kalba
Čekų
Anglų
Laiko juosta / planas
Priimta 2019–2019 m. 2019–2030 m. laikotarpio veiksmai
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Strategiją koordinuoja Mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų taryba, Švietimo ministerija, Pramonės ir prekybos ministerija kartu su Čekijos mokslų akademijos atstovais, pirmaujančiais universitetais ir mokslinių tyrimų organizacijomis, taip pat tarptautinėmis ir nacionalinėmis IRT ir technologijų bendrovėmis. 

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė