Skaitmeninės Austrijos 2050 m. strateginiame veiksmų plane pateikiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti darbo jėgos, plačiosios visuomenės ir švietimo sektoriaus skaitmeninius įgūdžius. Strategijoje numatyta, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą Austrijoje formuojami kaip skaitmeninio konkurencinio pranašumo pagrindas.

Veiksmų plane nustatant skaitmeninių įgūdžių tikslus daugiausia dėmesio skiriama šiems ramsčiams.

Švietimo sistemos skaitmeninė transformacija

Tai apima skaitmeninių įgūdžių, įgytų nacionalinėse formaliojo švietimo sistemose, optimizavimą, taip pat skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų sertifikavimą ir modernios 21-ojo amžiaus mokymosi infrastruktūros kūrimą visais Austrijos ekonomikos ir visuomenės lygmenimis. 

Žinių ir įgūdžių perdavimas visą gyvenimą

Skaitmeninis pagrindinis mokymas bus konkrečiai stiprinamas taikant tarpdalykinius metodus visose mokymo ir tolesnio švietimo srityse. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų (matematikos, informatikos, gamtos mokslų, technologijų) rengimas universitetuose ir technikos koledžuose bus kokybiškai ir kiekybiškai orientuotas į verslo ir mokslo poreikius.

Užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius

Siekdama užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, Skaitmeninės Austrijos platforma sukūrė skaitmeninį WIKI

2020 m. priimtas Skaitmeninės Austrijos 2050 m. strateginis veiksmų planas, kuriame Austrija laikoma Europos skaitmeninių inovacijų regionu. Austrijos federalinė skaitmeninių ir ekonomikos reikalų ministerija yra atsakinga už strateginio veiksmų plano koordinavimą ir įgyvendinimą.

Austrijos skaitmeninių veiksmų plane numatyta veiksmingo svarbių skaitmeninimo projektų ir priemonių įgyvendinimo visuose pramonės, visuomenės ir vyriausybiniuose sektoriuose sistema. Veiksmų planas parengtas siekiant įgyvendinti šią misiją: „Austrija nori ir tikslingai naudos skaitmeninimą, kad plėtotų konkurencingumą, inovacijas, klestėjimą, klimato apsaugą, sveikatos priežiūrą ir kultūrinį švietimą“.

Visas Skaitmeninės Austrijos 2050 m. strateginio veiksmų plano tekstas pateikiamas vokiečių kalba.

Strategy Details

Biudžetas

Veiksmų plano iniciatyvos bus finansuojamos iš Austrijos valstybės biudžeto ir ES lėšomis. 

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Austrija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Vokiečių
Laiko juosta / planas
Priėmimas – 2019 m. gruodžio mėn. 2020–2050 m. laikotarpio veiksmai.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Įvairių sektorių ir disciplinų ekspertai, įskaitant įvairias federalinės vyriausybės ministerijas, taip pat įgyvendintų programų ir priemonių naudos gavėjai. 

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė